Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Tradice Klany Vyhlášky Noviny Spravedlnost Princezna Šerif a Senešal Primogenát Kdo je kdo Svět Archiv postav

Na vědomost se dává...

8. 10. 2018

OZNÁMENÍ PRINCEZNY

Její Výsost tímto odvolává pana Radka Pragera z postu primogena klanu Brujah.
Dále odvolává barona Joachima Ludwiga von Richthofen z postu primogena klanu Ventrue.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

7. 10. 2018

OZNÁMENÍ PRINCEZNY

Na vědomost se dává, že Zachariáš byl uloven a zemřel druhou smrtí. Stalo se tak mimo území pražské domény.

Její Výsost jmenuje pana Magaila na post primogena klanu Nosferatu.
Dále jmenuje slečnu Irinu Pjótrovnu Kazuchovovou na post druhého primogena klanu Toreador. Aby se předešlo nedorozuměním, je třeba zdůraznit, že pravomoce madam Tessy Blackwater tímto nejsou žádným způsobem umenšeny.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

7. 10. 2018

OZNÁMENÍ ŠERIFA

Jelikož pan Jack Black z klanu Toreador nedokázal mlčet o jistých zásadních skutečnostech, bude za trest nosit na čele nápis ŽVANIL, a to do konce roku 2018.
Budiž to varováním pro všechny, kteří by chtěli vyzradit citlivé informace, k jejichž zachování se zavázali u vysoce postavených členů pražské Kamarily.
Vyzrazení těchto nebo podobných skutečností dalším osobám bude již trestáno podstatně tvrději.

Eliáš Abrman,
Šerif Měst pražských

4. 10. 2018

OZNÁMENÍ PRINCEZNY

Její Výsost tímto vyhlašuje krvavý lov na Rodného jménem Zachariáš, který se dopustil závažného porušení páté Tradice, když během probíhající sabbatové ofenzivy proklel pražskou senešalku Karolínu Lang. Zachariáš je tímto vyňat z ochrany šesté Tradice. Jakýkoli Rodný jej smí zabít, účast na krvavém lovu se očekává od každého Rodného. Kdokoli, kdo Zachariášovi pomůže, se stává také loveným.

Pan Nicolas Megel z klanu Gangrel a slečna Milada Doláková-Kočí z klanu Gangrel porušili druhou Tradici, když během probíhajících sabbatových útoků v Praze neuposlechli přímých rozkazů Šerifa, který byl v té době velitelem kamarilových bojových sil. Zapovídá se jim proto lov v těchto oblastech: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 10, dále čtvrti Karlín a Smíchov. Každý, kdo uvedené provinilce uvidí lovit v daných oblastech (případně jim bude tato skutečnost známa) a nenahlásí to šerifovi, dopouští se porušení druhé Tradice. Trest je platný do 1. 11. 2019.

Její Výsost ruší edikt šerifa Herberta Marwitze o zákazu následování jiného etického kodexu než Lidskosti. Důvody k existenci tohoto ediktu pominuly, což je velkým vítězstvím pro pražskou doménu.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

4. 10. 2018

OZNÁMENÍ ŠERIFA

Všem Rodným Měst pražských,
s okamžitou platností je do funkce Ohaře jmenován Sir Benedykt Blazkowicz z klanu Ventrue. Připojí se tak do funkce k Jackovi Blackovi z klanu Toreador a Viktorovi Felberovi z klanu Brujah.
Eliáš Abrman,
Šerif Měst pražských

26. 9. 2018

OZNÁMENÍ ŠERIFA

Všem Rodným Měst pražských:
Vzhledem k nedávnému útoku na Prahu se z bezpečnostních důvodů Elysium přesouvá do podniku 2 Steps 2 Heaven Café. Adresa Ondříčkova 1244/15
Eliáš Abrman,
Šerif Měst pražských

3. 5. 2018

OZNÁMENÍ ŠERIFA

Všem Rodným Měst pražských:
Nejen vzhledem k blížícímu se útoku byl do funkce Ohaře s okamžitou platností jmenován Viktor Felber z klanu Brujah.
Eliáš Abrman,
Šerif Měst pražských

28. 4. 2018

OZNÁMENÍ ŠERIFA

Všem Rodným Měst pražských,
Jistě všichni víte o brzkém Sabbatovém nájezdu na Prahu. S tímto útokem přichází několik opatření, jejichž dodržování očekávám od všech členů Kamarilly. Každý alespoň minimálně bojově schopný Rodný u sebe bude vždy nosit zbraň se kterou umí zacházet. Taktéž u sebe bude mít alespoň jeden dřevěný kolík. Každý člen Domény bude spolupracovat v boji proti Sabbatu jak nejlépe dovede a nebude odporovat příkazům mým, nebo Primogenátu.
Nedodržení výše uvedených opatření bude, vzhledem k momentálnímu stavu, trestáno rychle a tvrdě.
Eliáš Abrman,
Šerif Měst pražských

27. 10. 2017

OZNÁMENÍ ŠERIFA

Všem Rodným,
s okamžitou platností je do funkce Ohaře jmenován Jack Black z klanu Toreador. Připojí se tak do funkce k Viktorovi z klanu Malkavian.

Eliáš Abrman,
Šerif Měst pražských

27. 10. 2017

OZNÁMENÍ SENEŠALKY

Na vědomost se dává, že je baron Joachim Ludwig von Richthofen s okamžitou platností jmenován do funkce primogena klanu Ventrue.

Dále se oznamuje, že je oficiálně přijat do společnosti Rodných Petr Krabl z klanu Ventrue, Syn senešalky Karolíny Lang. Jeho činy jsou od této chvíle pouze jeho činy.
Slavnostní banket, pořádaný klanem Ventrue k této příležitosti, se bude konat začátkem roku 2018.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

9. 5. 2017

OZNÁMENÍ SENEŠALKY

Na vědomost se dává, že novým pražským Šerifem byl jmenován pan Eliáš Abermann z klanu Tremere.
Mistr Jiří Koza odjíždí na žádost Jeho Výsosti Prince Villona do Paříže a stane se Šerifem pařížským.

Dále se oznamuje, že byla uzavřena a stvrzena nová dohoda s vlčím lidem.
Na základě této dohody jsou vlkodlakům propůjčena následující území:
Riegrovy sady
Zámky Draháň
Divoká Šárka

Do Riegrových sadů mohou Rodní nadále bez omezení vstoupit a pohybovat se v nich, nicméně je zde přísně zakázáno lovit.
Území Zámků Draháň a Divoké Šárky jsou od této chvíle Rodným zcela zapovězena.
Kontaktními osobami pro záležitosti vlkodlačího lidu jsou jmenování slečna Agnes Graham z klanu Toreador a pan Bohdan N. Lienhardt z klanu Gangrel.
V závažných případech je možné obracet se přímo na senešalku.

Porušení této dohody mezi námi a vlčím lidem bude velmi přísně a nekompromisně potrestáno!


Vzhledem k událostem posledních dnů na vás apeluji, abyste byli opatrní při lovu a dalších svých aktivitách. Lidská společnost v Praze je v těchto dnech výrazně ostražitější a je zapotřebí vyvarovat se sebemenšímu porušení První Tradice.
Dosud nemáme žádné potvrzené informace o tom, zda se v Praze nadále pohybuje sabbatová smečka, dbejte proto prosím na své osobní bezpečí a pokud možno se nepohybujte v ulicích sami.

Děkuji.


Jménem Její Výsosti Lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

28. 10. 2016

OZNÁMENÍ SENEŠALKY

Na vědomost se dává, že na základě včerejšího jednání Primogenátu jsou s platností od dnešní noci zrušena výsostná loviště propůjčená všem pražským klanům.
Jedinými vyhrazenými lovišti zůstávají území Její Výsosti Lady Doreen na Hradčanech, a oblasti propůjčené k lovu úřadu Šerifa a Senešala - Haštal a Josefov.

Území dříve propůjčená vlčímu lidu jsou nyní Rodným opět přístupná.
Nadále se však nedoporučuje vstup do oblasti Riegrových sadů, vzhledem ke stále probíhajícím jednáním s vlkodlaky.

Jménem Její Výsosti Lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

15. 10. 2016

OZNÁMENÍ PRINCEZNY

Tímto se oznamuje, že Její Výsost vyhověla poslednímu přání pana Mašína z klanu Gangrel a propustila Rodnou Miladu Dolákovou-Kočí z Tradice odpovědnosti.
Kateřina Lowy-Barnekow z klanu Ventrue vyvázala z Tradice odpovědnosti Tatianu Tvarevičovou, již měla v opatrování.
Činy těchto dvou nových Rodných budou od této chvíle pouze jejich činy.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

12. 9. 2016

OZNÁMENÍ ŠERIFA

Všem Rodným se v současné době z důvodu probíhajících jednání s vlkodlaky důrazně nedoporučuje vstup do Riegrových sadů. Jakékoli akce Rodných v této oblasti mohou vážně narušit průběh jednání.


Mistr Jiří Koza
Šerif měst Pražských


OZNÁMENÍ SENEŠALKY
(vyhlášeno po návratu princezny do Prahy)

Vážení pražští Rodní.

Za závažné porušení druhé Tradice byl Šerifem zabit pan Mašín.

Za porušení první Tradice byla svým Otcem, panem Bohdanem N. Lienhardtem z klanu Gangrel, dle tradice Odpovědnosti zničena Petra Svobodová. Panu Lienhardtovi byl trest prominut vzhledem k jeho oddané službě Kamarile.

Za porušení první Tradice byli slečna Anika Marková a její Otec Adam Krčmář z klanu Brujah posláni na šest měsíců na frontu do Ostravy.

Za spolupráci s volnými ghouly proti pražské Kamarile byl potrestán pobytem v kádi s pijavicemi po dobu tří nocí pan Zachariáš z klanu Tremere.

Za spolupráci s lovci proti pražské Kamarile byla vyhoštěna z Prahy slečna Alena Tomsová z klanu Gangrel.

Za spolupráci s volnými ghouly byla slečna Kristýna Trlifajová z klanu Nosferatu potrestána zákazem vstupu do Elysia. Tento zákaz platí do 6. 5. 2017 včetně.

Za porušení první Tradice při lovu byl potrestán omezeními při lovu pan Kazimír Storskij z klanu Tremere.

Karolína Lang
senešalka Její výsosti Lady Doreen, Princezny měst pražských

20. 2. 2016

OZNÁMENÍ ŠERIFA

Všem rodným,

naléhavé varování! Volní ghulové vědí, kde je umístěno Elysium! Hlídkují v okolních ulicích (ulice na Bojišti je bezpečná) a loví osamocené rodné. Doporučení šerifa, choďte do Elysia ve větších skupinách (scházejte se mimo I.P.Pavlova) nebo jezděte auty.
Vaše auta jsou známá a sledovaná, vyměňte je! Nebudou Vás moci sledovat.

Mistr Jiří Koza
Šerif měst Pražských

9. 5. 2015

OZNÁMENÍ PRINCEZNY

Její Výsost tímto vyhlašuje krvavý lov na Rodného jménem Luke Valentine, který se navzdory trestu vykázání za spáchání diablerie opět vrátil do Prahy. Luke Valentine je tímto vyňat z ochrany šesté Tradice. Jakýkoli Rodný jej smí zabít, účast na krvavém lovu se očekává od každého Rodného. Kdokoli, kdo Lukovi Valentinovi pomůže, se stává také loveným.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka


OZNÁMENÍ PRINCEZNY

Trest odnětí zraku pro Anatoliho Kolbu z klanu Malkavian za neuposlechnutí rozkazu Ohaře, navržený a taktéž schválený primogenskou radou v dřívějším plném složení, byl včera řádně vykonán.

Její Výsost včera přijala oficiální omluvu pana Mašína za urážku, které se dopustil.

Jan Kašpar z klanu Brujah a Joachim Ludwig von Richthofen z klanu Ventrue se dostavili v řádném termínu do Elysia, kde uznali a přijali trest za porušení druhé Tradice a vyvolání sváru s vlkodlaky ve Stromovce. Byli proto trestu zproštěni.

Pan Zachariáš z klanu Tremere se dnes, 9. 5. 2015 ve 21:00, dostaví do Elysia k přijetí trestu za porušení druhé Tradice a vyvolání sváru s vlkodlaky ve Stromovce. Pan Egon Žitný z klanu Gangrel se k témuž dostaví ve 23:00.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

8. 5. 2015


Vážení pražští Rodní,
cítím jistý závazek vyjádřit se ke slovům Její Výsosti, ovšem nikoliv kvůli ní, ale kvůli Vám.
Po dobu mého pobytu v Praze jsem s nelibostí sledoval stav zdejší Kamarilly. Vládne zde přetvářka, pokrytectví, nezodpovědnost, elitářství a demagogie.
Byl jsem svědkem celé řady činů, které popíraly principy Lidskosti, ke které se často její pachatelé bezostyšně hlásili, nicméně jsem stále doufal, že Její Výsost není s tímto stavem spokojena a hodlá pražskou společnost lépe vést.
Události posledního roku mě však přesvědčili o opaku. Její Výsost je autoritářskou pečetí na těchto neduzích. Časté uplatňování dvojího metru na příslušníky tzv. elitních a neelitních klanů, omezování svobody myšlení, podněcování pokrytecké lidskosti (tak totiž vidím onu praxi nechat za sebe dělat špinavou práci cizíma rukama a svou vlastní Bestii chlácholit zdáním lidskosti) a používání "honu na čarodějnice" jako nástroj společenské nenávisti - toto všechno mě vede k přesvědčení, že tento způsob vlády je nepřijatelný.
Naprosto kategoricky také odsuzuji politickou vraždu Yana Zwellingera a dlouhodobou perzekuci klanu Nosferatu.

Já a mých několik přátel věříme, že Praha může být lepším místem k životu. Naše smýšlení jsou různá, nicméně věříme v sílu konsensu a zodpovědnosti mezi Rodnými. Kdokoliv je podobného smýšlení a nechce participovat na vizi "zaháňské Prahy" má u nás dveře otevřené.

S úctou

M

8. 5. 2015

OZNÁMENÍ PRINCEZNY

Dne 7. 5. 2015 rezignoval pan Mašín na post primogena klanu Gangrel, čímž se zřekl zastoupení svého klanu v primogenské radě. Území, která Její Výsost propůjčila jako výsadní loviště klanu Gangrel, připadá tímto pod správu panu Bohdanu Leinhardovi.

Od Rodných okolo pana Mašína, kteří se buď zjevně či skrytě postavili za jeho prohlášení, je očekáváno, že i nadále budou dodržovat všechny Tradice, pokud chtějí v doméně Její Výsosti zůstat.

Co se osobních invektiv ze strany pana Mašína týče, poskytuje se mu čas do sobotního svítání (9. 5. 2015), aby před Její Výsost předstoupil a náležitě se omluvil. Druhou možností je pro něj opuštění panství Její Výsosti.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

27. 4. 2015

UPŘESNĚNÍ EDIKTU ŠERIFA

Všem Rodným v Praze je zapovězeno následovat jiný etický kód než Lidskost. Rodní, kteří následují jiný etický kód, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit šerifovi.
Jednání v rozporu s tímto nařízením bude posuzováno jako spolupráce se Sabatem a tedy porušení Tradice panství.

Mistr Jiří Koza, šerif

24. 4. 2015

OZNÁMENÍ SENEŠALKY

Vážení pražští Rodní,
v pondělí 4. 5. od 21:00 se bude v zadním salonku kavárny Jakara konat veřejné zasedání Rady primogenátu.

Karolína Lang, senešalka

7. 11. 2014

OZNÁMENÍ PRINCEZNY

Lady Doreen, Princezna Měst pražských, dává na vědomí, že nadále nebude tolerovat na svém území přítomnost Rodného jménem Luke Valentine. Pokud dotyčný na území Její Výsosti setrvá, dopustí se porušení Tradice panství a bude podle toho bezodkladně potrestán. Její Výsost se takto rozhodla na základě zjištění, že tento Rodný v minulosti spáchal čin nejodpornější, diablerii.

Dále se oznamuje, že od dnešního dne je Rodná Tatiana Tvarevičová svěřena pod Tradicí odpovědnosti Kateřině Lowy-Barnekow z klanu Ventrue.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

26. 10. 2014

VYJÁDŘENÍ PRINCEZNY

Vážení pražští Rodní,

ráda bych se vyjádřila k tomu, co pronesl včera pan Kazminski. Pravil, že byl často svědkem toho, že mnozí Rodní, kteří jsou vůči Černé hluší, přesto konají skutky zavrženíhodnější než ti, kteří Černé naslouchají. Nepřišlo mi vhodné ani vkusné s ním polemizovat na místě.
To, co říkal, bylo fakticky pravdivé, avšak směšoval dvě různé věci.
Pokud by někdo, kdo nenásleduje Černou, prováděl odporné skutky a zpronevěřoval se Tradicím, bude potrestán, jak náleží.
Ti, kteří poslouchají našeptávání Černé, byť se sami o sobě nedopustili zatím ničeho, co by ohrožovalo pražskou Kamarilu, jsou jen jejími spícími agenty. Pěšáky, čekajícími na pokyny. Hrozba hodnotám starším než kdokoli z nás.

Černá je nepřítelem záludnějším než Sabat, neboť útočí nikoli navenek, ale do nitra nás samých.
Nesmíme však polevit v našem boji. Jen tak máme naději nad Ní zvítězit. Nikoli strachem a beznaději, které Ji živí. Odhodláním a vytrvalostí.

Lady Doreen,
Princezna Měst pražských

25. 10. 2014

OZNÁMENÍ PRINCEZNY

Přestože Yan Zwellinger stále zůstává na postu primogena, nejsou jeho činy projevem vůle klanu Nosferatu. Skutky Yana Zwellingera proto budou posuzovány pouze jako jeho vlastní.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

23. 10. 2014

OZNÁMENÍ PRINCEZNY

S okamžitou platností je odvolán ze své funkce Alexej, primogen klanu Brujah.
Novým primogenem klanu Brujah je tímto jmenován Radek Prager.


Dále se na vědomost dává, že byl vyhlášen krvavý lov na Rodného známého pod jménem Thomas.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

2. 10. 2014

OZNÁMENÍ SENEŠALKY

S okamžitou platností jsou do funkce Ohařů nově jmenováni tito Rodní:

Eliáš Abrman z klanu Tremere
Jan Falbhanach z klanu Gangrel

Výše uvedení se tak připojí do funkce Ohařů k panu Andreji Kazminskému z klanu Ventrue a panu Viktorovi z klanu Malkavian.
K tomuto opatření bylo přistoupeno vzhledem k nepřítomnosti Šerifa. Definitivní schválení a potvrzení Ohařů podléhá plně jeho pravomoci.
Zároveň je funkce Ohaře oficiálně zproštěn pan Radek Prager, jenž na svůj post rezignoval z důvodu pochybení.

Dále se na vědomost dává, že dne 26. 9. 2014 využil pan Mašín, primogen klanu Gangrel, svého uděleného privilegia k vytvoření potomka.

Jménem lady Doreen, Princezny Měst pražských
Karolína Lang, senešalka

30. 9. 2012

OZNÁMENÍ PRINCEZNY

Na vědomost se dává, že se s okamžitou platností stávají primogeny tito Rodní:
Alexej z klanu Brujah
Hugo Hubený z klanu Malkavian
Jan Vávra z klanu Ventrue

Slavnostní uvedení do funkce proběhne dnes, 30. 9. 2012, v elysiu v Zulu, v 17:30.

lady Doreen, Princezna měst Pražských

17. 7. 2005

OZNÁMENÍ ŠERIFA

S okamžitou platností se zakazuje všem pražským Rodným následovat jiný etický kód než Lidskost. Rodní, kteří v tuto chvíli již následují jiný etický kód jsou povinni se do 25. 7. 2005 nahlásit šerifovi.
Jednání v rozporu s tímto nařízením bude posuzováno jako spolupráce se Sabbatem a tedy porušení tradice Domény.

17. 6. 2005

PROHLÁŠENÍ PRINCEZNY K VÝROČÍ MASAKRU V ROCE 1848

Na to, že oficiálně nejsme ve válce, zemřelo tolik Rodných, že náš smutek a truchlení na nás leží jako těžké olovo. Zemřel pan Pecúch z Brujahů, pan Michl z Malkavianů, klan Ventrue ztratil své dvě ratolesti, byla zavražděna slečna Klímová z Toreadorů, naše milovaná vnučka. Není tu mnoho těch, kdo by neželeli nějaké osobní ztráty. Rovněž přibývá zvěrstev páchaných na lidech. Proto krom vyšetření těchto zločinů vyzýváme k obezřetnosti. Vyvarujte se projevů Bestie - a dejte vědět šerifovi, pokud zaregistrujete tyto projevy, nebo chování, které popírá zásady Lidskosti.

Bylo tu mnoho dohadů a spekulací ohledně roku 1848, ale málokdo byl schopen se zdvořile zeptat a přijít s důvody, proč by měl dostat odpověď. Někteří vykřikují, že není důvod z toho dělat tajemství.
Tento důvod byl a je stejně prostý jako zásadní: každá veřejně šířená informace se snadno dostane k nepříteli. V onom roce se konal pokus neznámé skupiny zotvírat 5 bran a uvolnit z nich temné síly, jimž buď sloužili, nebo doufali ve své pošetilosti, že je dokážou spoutat a ovládnout.
To, že všichni Rodní podlehli své Bestii, měl být jen slabý začátek, jen zívnutí spáče po probuzení. Naštěstí se otevření nepodařilo.
Ale po městě chodí ti, kteří by to rádi znovu zkusili, zničili Prahu a vyvrátili ji ze základů. Mají dobré spojence v Sabatu, pohrdají Lidskostí. Za podporu nebo informace nabízejí všechno, nač si kdo dokáže pomyslet. Nikdo vám nemůže dát to, co oni vám mohou slíbit. Buďte ostražití. Neopakujte staré, tisíckrát zas a znova opakované chyby. Démoni neplní své sliby - anebo je plní tak, jak jste to docela určitě nechtěli.
Jsme Rodní! A kdyby to neznamenalo nic jiného - tak máme možnost a měli bychom mít schopnost se z těchto dávno známých chyb poučit.

lady Doreen, Princezna měst Pražských

Naposledy upravováno : 2018, 08.10., 12:43:02